Menu

Vedtægter

§ 1: Navn og hjemsted
Foreningen Sunds Idrætsforening, der har hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 17.10.1941.
Foreningen er tilsluttet DGI og DIF og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2: Formål
Det er Sunds Idrætsforenings formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet samt med udgangspunkt i fodbolden at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.

§ 3: Medlemskab
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 5 år, og som ikke har økonomisk mellemværende med andre klubber. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er omfattet af de samme pligter og rettigheder som aktive. Passive medlemmer er desuden valgbare.

§ 4: Indmeldelse og udmeldelse
Krav til ind- og udmeldelse af foreningen fastsættes af bestyrelsen.

§ 5: Udgår


§ 6: Kontingent
Kontingentstørrelse, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7: Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sen betaling af kontingentet fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftlig meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste. Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.

§ 8: Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningen vedtægter.

§ 9: Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggende. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingent restance. Til børn under 16 år har forældre stemmeret med en stemme pr. Medlem. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i dagspressen eller ved anden information til husstande i Sunds by. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlingen skal være indsendt skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10: Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af beretning fra styregrupper nedsat af bestyrelsen
  3. Fremlæggelse af regnskabet i revideret stand til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af en til tre suppleanter.
  7. Valg af to revisorer.
  8. Eventuelt.

§ 11: Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet - jvf. § 17 og § 18.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret - jf. § 9. For at kunne blive valgt til formand eller formand for styregrupper samt forretningsfører/kasserer skal man være fyldt 18 år. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslående post. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen underskrives af formanden og dirigenten.

§ 12: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. Gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13: Bestyrelse - valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af 5, 7 eller 9 personer, der konstituerer sig selv med formænd og menige medlemmer af styregrupperne (sportsudvalg, centerudvalg, eventudvalg, økonomiudvalg og lederudvalg). Bestyrelsen kan frit udpege yderligere medlemmer til styregrupperne uden valgperiode. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at der skiftevis afgår enten 2, 3, 4 eller 5 medlemmer henholdsvis det ene og det andet år.

§ 14: Tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3, 5 eller 7 af dens medlemmer, jf. § 13, heriblandt 3 formænd for styregrupperne, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Styregrupper nedsat af bestyrelsen har selvstændig kompetence og tegningsret men det er den samlede bestyrelse der juridisk hæfter i foreningens navn. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 15: Regnskab
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisionen. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med underskrift af den samlede bestyrelse og revisionens påtegning og underskrift.

§ 16: Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer - jvf. § 10. Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdninger er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskabet og status forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17: Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18: Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutning kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffe med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til almennyttigt ungdom- og idrætsarbejde i Sunds.


Vedtægterne er ændret:
Sunds, i Marts 1947
14. januar 1975
25. februar 1999
2001
28. februar 2006
22. februar 2007
11. marts 2008
28. februar 2013
27. februar 2020

Luk